Věrnostní klub PENTIK FRIENDS

Věrnostní klub PENTIK FRIENDS je věrnostní program, se kterým je nakupování v prodejně PENTIK ještě výhodnější. V rámci věrnostního programu PENTIK FRIENDS mohou jeho členové shromažďovat body získané za nákup zboží a služeb určených provozovatelem věrnostního programu.

Provozovatelem věrnostního klubu PENTIK FRIENDS je Smart Line, s. r.o., IČ: 28961923, se sídlem V Zahradách 800, 252 42 Dolní Břežany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156102.

Věrnostní program PENTIK FRIENDS je program určený zákazníkům nakupujícím v prodejně PENTIK. Jeho cílem je odměnit zákazníky, kteří kupují výrobky či využívají služby prodejny PENTIK. Tyto všeobecné podmínky věrnostního klubu PENTIK FRIENDS jsou základem činnosti věrnostního programu a určují práva a povinnosti členů věrnostního klubu PENTIK FRIENDS. Tyto všeobecné podmínky jsou závazné pro provozovatele ode dne jejich zveřejnění na www.pentik.cz.

Jak se stát členem věrnostního klubu PENTIK FRIENDS?

Online registrace

Zájemci o členství ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS mohou zaslat žádost na e-mail: info@pentik.cz. Následně obdrží zpětný e-mail s formulářem na vyplnění jména, příjmení, doručovací adresy, telefonu a e-mailu, popřípadě měsíce narození pro poskytnutí 10% narozeninové slevy. Zasláním vyplněného formuláře spolu s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a potvrzením souhlasu s pravidly členství v klubu PENTIK FRIENDS vzniká zákazníkovi toto členství. Cenové zvýhodnění pro členy klubu je od této chvíle platné. V případě on-line objednávky se zobrazí plná cena, 20% zvýhodnění bude odečteno až na zaslané faktuře spolu se zbožím. Všechny nákupy budou načítány na číslo zákaznického účtu, který je uveden na zákaznické kartě a platí všechna pravidla jako při používání karty na prodejně PENTIK.

Registrace na prodejně

Zájemci o členství ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS vyplní registrační formulář na prodejně PENTIK, OC Spektrum, Obchodní 113, 251 01 Čestlice. Podepsáním a odevzdáním registračního formuláře v prodejně PENTIK, OC Spektrum, Obchodní 113, 251 01 Čestlice, vzniká členství ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS a zákazník získává okamžitě svou zákaznickou kartu. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství věrnostního klubu PENTIK a že se jimi bude řídit. Zákazník svým podpisem poskytl společnosti Smart Line, s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu specifikovaném níže. Členství v klubu není věkově omezeno. V případě, že se členem klubu stává osoba mladší 15 let, musí registrační formulář se souhlasem ke zpracování osobních údajů podepsat její zákonný zástupce.

Zákaznickou kartu je možné použít okamžitě po jejím obdržení. Všechny nákupy budou ihned načteny na číslo zákaznického účtu, který je uveden na zákaznické kartě. Zákaznická karta je přenosná. Mohou jí používat všichni rodinní příslušníci při svých nákupech v obchodě PENTIK. Body za nákupy budou načítány na účet člena věrnostního klubu PENTIK FRIENDS pouze po předložení zákaznické karty při placení na pokladně prodejny PENTIK. Dodatečné načtení bodů za již provedený nákup je možné po předložení nezapočteného účtu. Stejně tak čerpání odměň poskytnutých provozovatelem, bude možné pouze po předložení zákaznické karty.

Body za každý nákup

Za každou utracenou 1,- Kč v rámci jednoho nákupu v prodejně PENTIK získají členové klubu 1 bod. Body se budou načítat při každém nákupu prostřednictvím předložené zákaznické karty a budou evidovány a kumulovány na zákaznickém účtu.

PENTIK FRIENDS voucher

PENTIK FRIENDS voucher - poukázka na nákup v hodnotě 250 Kč.

PENTIK FRIENDS voucher obdrží všichni členové věrnostního klubu, kteří získají za své nákupy v prodejně PENTIK 15.000 bodů. V okamžiku, kdy zákazník dosáhne po svém posledním nákupu výše 15.000 bodů, vzniká členovi věrnostního klubu nárok na uplatnění poukázky na nákup zboží v hodnotě 250 Kč. Uplatnit lze na prodejně PENTIK po předložení zákaznické karty. Provozovatel musí zajistit informování o nároku na PENTIK FRIENDS voucher člena věrnostního klubu nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek, a to buď elektronicky emailem či prostřednictvím sms.

V okamžiku uplatnění voucheru je účet zákazníka ponížen o 15.000 bodů, přičemž zbylé body se přenesou do následujícího období.

UPLATNĚNÍ voucheru PENTIK FRIENDS

Poukázku na nákup – PENTIK FRIENDS voucher je možné uplatnit výhradně v prodejně PENTIK. PENTIK FRIENDS voucher  je možné uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení.

Podmínkou pro možné uplatnění PENTIK FRIENDS voucheru je, aby nákup přesáhl částku 250 Kč.

Způsob doručování odměn

Zákazníci mají při registraci možnost zvolit si způsob doručení/oznámení vzniku nároku na PENTIK FRIENDS voucher či doručování/oznamování jiných odměn elektronicky emailem či prostřednictvím sms.

ZPŮSOB DORUČENÍ ELEKTRONICKY - při zvolení způsobu doručení odměny elektronicky bude zákazníkům odeslán e-mail s přílohou (poukázkou). E-mail odchází zákazníkům na zadanou e-mailovou adresu nejpozději do 30 dnů od získání nároku na uplatnění odměny.

ZPŮSOB DORUČENÍ SMS - při zvolení způsobu doručení odměny prostřednictvím sms bude zákazníkům odeslána sms zpráva s oznámením o vzniku nároku na odměnu. SMS je zaslána zákazníkům nejpozději do 30 dnů od získání nároku na uplatnění odměny.

Členové věrnostního klubu PENTIK FRIENDS mohou způsob zasílání odměn kdykoli změnit.

Narozeninový PENTIK FRIENDS voucher

Zákazníci, kteří se registrují ve věrnostním klubu PENTIK FRIENDS a uvedou datum svého narození, získávají jako poděkování za projev důvěry každoročně 10% slevu k narozeninám.

Narozeninový PENTIK FRIENDS voucher je možné uplatnit nejpozději do 1 měsíce od data vystavení.

Tuto slevu lze uplatnit pouze na zboží, na které neprobíhá žádná jiná další akce.

Klubová cena

Pro členy věrnostního klubu PENTIK je vždy připravena nabídka produktů, které mohou členové věrnostního klubu nakoupit za výhodné ceny. Aktuální nabídka výrobků s Klubovými cenami bude zřetelně označena na prodejně.

Ověření počtu bodů

Stav či ověření výše dosažených bodů je možné vyžádat v prodejně PENTIK, Obchodní 113, 251 01 Čestlice.

Zánik členství

Členové věrnostního klubu PENTIK mohou členství ve věrnostním programu kdykoli ukončit a to písemným oznámením zaslaným na adresu provozovatele, nebo elektronicky mailem info@pentik.cz.

Ztráta karty

V případě ztráty nebo odcizení karty je možné zažádat o vystavení nové zákaznické karty, která poté bude připravena k osobnímu odběru na prodejně. Elektronickou žádost o novou kartu je možné provést na e-mailu info@pentik.cz. Písemná žádost musí být doručena na adresu provozovatele. Telefonicky je možné požádat o novou kartu na telefonním čísle +420 737 000 953. Na novou kartu budou převedeny všechny body z původního účtu.

Změna registračních údajů

Členové věrnostního klubu PENTIK FRIENDS jsou zodpovědní za správnost údajů uvedených v registračním formuláři. Údaje je možné kdykoli změnit/aktualizovat a to buď prostřednictvím písemného oznámení doručeného na adresu provozovatele, písemným oznámením odevzdaným na prodejně PENTIK, nebo emailem info@pentik.cz

Souhlas s použitím osobních údajů

Členové věrnostního klubu PENTIK FRIENDS poskytli svým podpisem registračního formuláře souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu: Vyplněním přihlášky do zákaznického programu věrnostní klub PENTIK FRIENDS jsem poskytl/a své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Smart Line, s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Svým podpisem udělujete společnosti Smart Line, s.r.o. souhlas ke zpracování sdělených osobních údajů včetně vašich elektronických kontaktů (elektronická pošta, číslo telefonu). Jako člen/členka věrnostního klubu PENTIK FRIENDS výslovně souhlasíte s tím, aby společnost Smart Line, s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje zaregistrované na vaše jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z principu zákaznického programu věrnostního klubu PENTIK FRIENDS. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(ů). Člen klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel již nepodléhá dalšímu souhlasu. Údaje o členech klubu budou zpracovány a používány za účelem vytvoření databáze členů klubu, vyhodnocování zákaznických skupin, vyhodnocování soutěží, zasílání možných výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti Smart Line, s.r.o. a jejich obchodních partnerů. Tento souhlas uděluje člen klubu na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu společnosti Smart Line, s.r.o., V Zahradách, 252 42 Dolní Břežany, nebo na e-mail: info@pentik.cz a správce jeho údaje zlikviduje. Sdělením elektronických kontaktů, elektronické pošty a telefonního čísla, dává člen věrnostního klubu PENTIK FRIENDS společnosti Smart Line, s.r.o. souhlas s tím, že jejich prostřednictvím budou členovy zasílány obchodní sdělení ve smyslu zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů v platném znění, a/nebo propagační materiály společnosti Smart Line, s.r.o. či jejích obchodních partnerů. V případě nesouhlasu musí tuto skutečnost zákazník písemně sdělit společnosti Smart Line, s.r.o.. Smart Line, s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje členů klubu budou zpracovány pro potřeby této společnosti, a to zaměstnanci společnosti nebo jejími smluvními partnery, případně prostřednictvím určeného zpracovatele na základě smlouvy, a nebudou zpřístupněny žádné další osobě. Právo člena klubu na přístup k jeho osobním údajům je zaručeno. Společnost Smart Line, s.r.o. ručí za dodržení povinnosti správce osobních údajů dle zákona a v případě porušení má zákazník právo žádat vysvětlení a požadovat, aby byl vzniklý protiprávní stav odstraněn. Každý člen klubu je v případě, že dojte ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit na emailem info@pentik.cz nebo písemným sdělením odeslaným na adresu Smart Line, s.r.o..

Závěrečná ustanovení

Ukončení činnosti věrnostního klubu PENTIK FRIENDS.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit nebo ukončit činnost věrnostního klubu PENTIK FRIENDS. Provozovatel je v případě ukončení činnosti věrnostního klubu PENTIK FRIENDS povinen informovat o ukončení činnosti na www.pentik.cz a na prodejně PENTIK. Dojde-li k ukončení činnosti věrnostního klubu PENTIK FRIENDS, zaniká členům věrnostního programu nárok na uplatnění odměn či výhod poskytovaných provozovatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit všeobecné podmínky věrnostního klubu PENTIK. Změna podmínek je platná ode dne jejich zveřejnění www.pentik.cz. Užití zákaznické karty na prodejně PENTIK se považuje za souhlas s takovou změnou.

Platnost všeobecných podmínek od 1.7.2016